Trzeba ustalić status przedsiębiorcy dla celów JPK_VAT, mali i średni przedsiębiorcy w obliczu JPK.

23 grudnia 2016

Od rozliczenia za styczeń 2017 r. podatnicy VAT czynni, którzy prowadzą ewidencje VAT w formie elektronicznej, będą mieli obowiązek ich przesyłania w formacie JPK_VAT (art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej). Obowiązek ten będzie dotyczył podatników, którzy posiadają status małego lub średniego przedsiębiorcy. Dotyczy to również podatników, którzy nie są przedsiębiorcami, np. JST. Status ten ustalamy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Status przedsiębiorcy oceniany jest w oparciu o dwa kryteria, tj. kryterium średniorocznego zatrudnienia oraz kryteria finansowe. Wystarczy, gdy te dwa kryteria spełnione są w jednym z dwóch ostatnich, branych pod uwagę lat obrotowych. Podatnik, ustalając, czy spełnia kryterium średniorocznego zatrudnienia przewidziane dla małego lub średniego przedsiębiorcy, bierze pod uwagę wszystkie osoby zatrudnione w jego firmie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę w przeliczeniu na pełne etaty.

Przy ustalaniu, czy spełniamy kryterium finansowe, należy pamiętać, że status przedsiębiorcy nie zależy w tym przypadku od spełnienia obu warunków określonych art. 104–106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej kryteriów (tj. roczny obrót lub suma aktywów bilansu). Dla posiadania przez przedsiębiorcę statusu mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy wystarczające jest spełnienie jednego z warunków finansowych, określonych tymi przepisami.