Jakie wynagrodzenie za pracę podczas izolacji?

29 stycznia 2022

Pracownik zwrócił się do pracodawcy z wnioskiem o pracę zdalną, a pracodawca wyraził zgodę. Jaka będzie odpłatności za pracę, czy pracownik powinien otrzymywać pełną zapłatę 100% za okres w którym świadczył pracę (od dnia…. do dnia), czy jedynie za dni robocze, natomiast dni wolne od pracy powinny być płacone jako zasiłek chorobowy 80%?

Podczas kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych może być świadczona praca zdalna na wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy (podczas kwarantanny lub izolacji nie może zostać nakazana pracownikowi w drodze polecenia służbowego). W przypadku świadczenia pracy w trakcie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani świadczenie pieniężne z tytułu choroby (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne). Praca zdalna obejmuje w sposób ciągły okres całej izolacji (lub okres wskazany we wniosku pracownika). Tym samym za dni wolne rozkładowo przypadające w tym okresie nie ma podstaw do naliczania świadczeń chorobowych.

Podstawa prawna:

  • art. 3, 4ha ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095)